Cressandra Thibodeuaux
  • KIPP Shine 10, 2010
  • KIPP Shine 11, 2010
  • KIPP Shine 12, 2010
  • KIPP Shine 13, 2010
  • KIPP Shine 14, 2010
  • KIPP Shine 15, 2010
  • KIPP Shine 16, 2010
  • KIPP Shine 17, 2010
  • KIPP Shine 18, 2010